Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο σχεδιασμό Περμακουλτούρας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, αξιοποιεί την εμπειρία που ήδη έχουν και προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Εστιάζοντας κυρίως σε πρακτικές εφαρμογές, οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές και να αναπτύξουν τα απαραίτητα διανοητικά εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση βιώσιμων και παραγωγικών συστημάτων.

εισαγωγικό

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Περμακουλτούρα

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στο σχεδιασμό Περμακουλτούρας και εστιάζει στις αξίες, τις αρχές και τις εφαρμογές αυτού του συστήματος για την…

ekp6

Σεμινάριο σχεδιασμού Περμακουλτούρας (Permacutlture Design Course - PDC)

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα διανοητικά…

das3

Σεμινάριο κατασκευής μεσογειακού δασόκηπoυ

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρακτικό σεμινάριο που παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις για το…

opo1

Σεμινάριο συλλογής και διαχείρισης νερού

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρακτικό σεμινάριο που παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή…

asi2

Σεμινάριο σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτροδότησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ένα διήμερο σεμινάριο κατά το οποίο αναλύονται τα βασικά μέρη…