Αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης

Τα αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης μπορούν να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια εκεί όπου δεν φτάνει το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό το πετυχαίνουν με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίοτε με τη χρήση ορυκτών καυσίμων για εφεδρεία. Η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος, το τρεχούμενο νερό και η βιομάζα υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές αλλά με διαφορετικό δυναμικό στην κάθε μία, οπότε τα αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης είναι συνήθως υβριδικά, δηλαδή χρησιμοποιούν περισσότερες από μία ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, οι υδρογεννήτριες και οι γεννήτριες βιοαερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετατραπούν οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι σε ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Η ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε συσσωρευτές με κατάλληλη χωρητικότητα, η οποία καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων αλλά και από τη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια προς κατανάλωση. Διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές λειτουργούν σαν διαχειριστές ή μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο ρυθμιστής φόρτισης των συσσωρευτών για παράδειγμα, ο οποίος διασφαλίζει την κατάλληλη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτησης των μπαταριών, ή ο αντιστροφέας που μετατρέπει τη συνεχή ισχύ των συσσωρευτών σε εναλλασσόμενη, με τα κοινά χαρακτηριστικά του δικτύου έτσι ώστε να είναι συμβατές όλες οι οικιακές συσκευές, τα ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανές. Μία γεννήτρια πετρελαίου ή βενζίνης χρησιμοποιείται σαν εφεδρεία για τις περιπτώσεις που οι φυσικοί πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις καταναλώσεις, όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο αυτόνομο σύστημα ή όταν γίνεται συντήρηση των πηγών του συστήματος. Γενικά, τα αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδέουν στους χρήστες σε μεγαλύτερο βαθμό με τους φυσικού πόρους που χρησιμοποιούν δίνοντας τους καλύτερη αίσθηση της αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον σε αντίθεση με το ‘μαύρο κουτί’ του δικτύου. Επίσης, σε κοινοτικό επίπεδο η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποφασιστεί σε ένα βαθμό από τους χρήστες, λαμβάνοντας έτσι υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα εργαστήρια μελέτης και εγκατάστασης αυτόνομων υβριδικών συστημάτων ηλεκτροδότησης που οργανώνει η Νέα Γουινέα έχουν σαν στόχο να προσφέρουν μία πληθώρα θεωρητικών και πρακτικών ικανοτήτων στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να μπορέσουν να

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη θεωρητική ανάλυση των βασικών μερών των αυτόνομων υβριδικών συστημάτων, την πρακτική ανάλυση της διαδικασίας εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης με διάφορα παραδείγματα εφαρμογών και την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια για την ηλεκτροδότηση μικρού αγροκτήματος.