Μέθοδοι και πρακτικές

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Νέας Γουινέας έχουν σχεδιαστεί τοποθετώντας τον άνθρωπο στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές μας έχουν σαν στόχο να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να ενισχύσουν την ικανότητα τους να προσλαμβάνουν και να αφομοιώνουν τη γνώση. Η εκπαίδευση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, αξιοποιεί την εμπειρία που ήδη έχουν και προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Εστιάζοντας κυρίως σε πρακτικές εφαρμογές, οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν στην καθημερινή τους ζωή.