Οι αρχές της Περμακουλτούρας

Οι ηθικές και σχεδιαστικές αρχές αποτελούν έναν οδηγό για την αναδιάρθρωση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα και ενυπάρχουν σε όλα τα συστήματα που εφαρμόζουν το σύστημα περμακουλτούρας.

1. Οbserve and interact – Να παρατηρείς και να αλληλεπιδράς

2.Catch and store energy – Να δεσμεύεις και να αποθηκεύεις ενέργεια

3. Obtain a yield – Να έχεις σοδειά

4. Apply self regulation and accept feedback – Να προωθείς την αυτορύθμιση και να αποδέχεσαι την ανάδραση

5. Use and Value Renewable Resources and Services – Να χρησιμοποιείς και να αναγνωρίζεις την αξία ανανεώσιμων πόρων και υπηρεσιών

6. Produce no Waste – Να μην παράγεις απορρίμματα

7. Design from Patterns to Details – Να σχεδιάζεις ξεκινώντας από τα ευρύτερα μοτίβα και να προχωρά προς τις λεπτομέρειες

8. Integrate rather than Segregate – Να ενοποιείς και να μην διαχωρίζεις

9. Use Small and Slow Solutions – Να χρησιμοποιείς μικρής κλίμακας και αργές λύσεις

10. Use and Value Diversity – Να χρησιμοποιείς και να αναγνωρίζεις την αξία της πολυπλοκότητας

11. Use Edges and Value the Marginal – Να χρησιμοποιείς τις άκρες και να αναγνωρίζεις την αξία του περιθωρίου

12. Creatively Use and Respond to Change – Να χρησιμοποιείς τις αλλαγές και να ανταποκρίνεσαι σε αυτές με δημιουργικό τρόπο.