Σχολείο Μεσογειακής Περμακουλτούρας (Περμασχολείο)

To Σχολείο Μεσογειακής Περμακουλτούρας (Περμασχολείο) περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο να μεταδώσουν τις βασικές μεθόδους και πρακτικές σχεδιασμού, εστιάζοντας σε εφαρμογές που αφορούν στο μεσογειακό κλίμα. Μέσα από πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια διερευνούμε λύσεις σε ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας που αφορούν στην οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων σε επίπεδο αγροκτήματος, με σκοπό την κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος των βασικών καθημερινών αναγκών σε τροφή, νερό, ενέργεια και στέγη. Τα εργαστήρια αυτά οργανώνονται σε δίμηνους κύκλους και στοχεύουν στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων για τη δραστηριοποίηση τους προς θετικές αλλαγές από τις οποίες θα επωφελούνται τόσο οι κοινότητες όσο και τα οικοσυστήματα που τους περιβάλλουν. Το εγχείρημα πλαισιώνεται από μια ομάδα δασκάλων Περμακουλτούρας από όλη τη χώρα, καθένας από τους οποίους έχει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του και μεγάλο ενθουσιασμό για να μεταδώσει τις γνώσεις του!

Οι ενότητες που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων είναι οι εξής:

  • Εισαγωγή στο σύστημα σχεδιασμού και τις πρακτικές εφαρμογές της περμακουλτούρας

  • Κλίμα και Τοπογραφία

  • Ανάλυση τομέων + Ζώνες δραστηριότητας

  • Διαδικασία σχεδιασμού

  • Συλλογή και διαχείριση νερού – Διαμόρφωση ανάγλυφου για τη συγκράτηση νερού

  • Έδαφος: αναγέννηση και εμπλουτισμός εδαφών

  • Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

  • Φυσική δόμηση

  • Αειφορικά συστήματα παραγωγής τροφής (μονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες)

  • Αστική και κοινωνική περμακουλτούρα