Τι είναι η Περμακουλτούρα;

Η περμακουλτούρα (permaculture) πραγματεύεται τη δημιουργία ενσυνείδητα σχεδιασμένων οικοσυστημάτων στα οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί και να αναδειχθεί ως αναγεννητικός και σταθεροποιητικός παράγοντας. Μελετώντας τα φυσικά οικοσυστήματα, η περμακουλτούρα εξελίσσει διανοητικά εργαλεία και πρακτικές δεξιότητες που επιτρέπουν τη δημιουργία αειφορικών συστημάτων παραγωγής που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη φυσική πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία και καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που τα διαχειρίζονται δίνοντας σε αφθονία πολλαπλές σοδειές.

Η λέξη permaculture προέρχεται από την σύντηξη των λέξεων permanent και agriculture (αειφορική γεωργία), δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό συστημάτων αειφορικής αγροτικής παραγωγής. Στην πραγματικότητα όμως το σύστημα αξιών και αρχών που διέπουν την περμακουλτούρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναδιαμόρφωση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα, αντλώντας έμπνευση από τα μοτίβα που διέπουν τη λειτουργία των φυσικών συστημάτων και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων που τα αποτελούν. Έτσι στην περμακουλτούρα μπορεί να δοθεί ένας πιο ευρύς ορισμός έτσι όπως προκύπτει από τη σύντηξη των λέξεων permanent culture (αειφορικός πολιτισμός).

Μέσα από το σχεδιασμό αειφορικών συστημάτων η περμακουλτούρα προωθεί την ανάπτυξη όλο και πιο ουσιαστικών υγιών δεσμών με το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους γύρω μας με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας και της αυτοδυναμίας τόσο ατόμων όσο και κοινοτήτων, σε μια εποχή που θα χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολλαπλές συστημικές κρίσεις και χαοτικές μεταβολές.

Η περμακουλτούρα αντλεί στοιχεία από τις επιστήμες μελέτης της φύσης (όπως π.χ. βιολογία, γεωλογία, μετεωρολογία, γεωγραφία) και ενσωματώνει τις βασικές ιδέες αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών (όπως π.χ. φυσική και η βιολογική καλλιέργεια). Επίσης συχνά συνδυάζεται με άλλες μεθόδους και συστήματα σχεδιασμού όπως ο σχεδιασμός Κey Line, η Ολιστική Διαχείριση και η Αναγεννητική Γεωργία. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της περμακουλτούρας στην πράξη εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία, αντίστοιχη των διαφορετικών κλιματικών και πολιτισμικών συνθηκών αλλά και τη διαθεσιμότητας πόρων.